Politikat e privatësisë

Kjo politikë e privatësisë ("Politika") përshkruan se si informacioni personal i identifikueshëm ("Informacioni Personal") që mund të jepni në pastorkayonwatson.com faqja e internetit ("Uebfaqe" ose "Shërbim") dhe cilido prej produkteve dhe shërbimeve të lidhura me të (kolektivisht, "Shërbime") mblidhen, mbrohen dhe përdoren. Ai gjithashtu përshkruan zgjedhjet e disponueshme për ju në lidhje me përdorimin tonë të Informacionit tuaj Personal dhe mënyrën se si mund t'i përdorni dhe azhurnoni këto informacione. Kjo politikë është një marrëveshje ligjërisht e detyrueshme midis jush ("Përdoruesi", "ju" ose "juaj") dhe këtij operatori të Uebfaqes ("Operatori", "ne", "ne" ose "yni"). Duke hyrë dhe duke përdorur Uebfaqen dhe Shërbimet, ju pranoni që keni lexuar, kuptuar dhe jeni dakord që të jeni të detyruar nga kushtet e kësaj Marrëveshjeje. Kjo politikë nuk zbatohet për praktikat e kompanive që ne nuk zotërojmë ose kontrollojmë, ose për individë që nuk i punësojmë ose administrojmë.

Grumbullimi automatik i informacionit

Prioriteti ynë kryesor është siguria e të dhënave të klientit dhe, si e tillë, ne ushtrojmë politikën pa regjistra. Ne mund të përpunojmë vetëm të dhëna minimale të përdoruesve, vetëm aq sa është absolutisht e nevojshme për të mirëmbajtur Uebfaqen dhe Shërbimet. Informacioni i mbledhur automatikisht përdoret vetëm për të identifikuar rastet e mundshme të abuzimit dhe për të vendosur informacione statistikore në lidhje me përdorimin dhe trafikun e faqes në internet dhe shërbimeve. Ky informacion statistikor nuk grumbullohet ndryshe në një mënyrë të tillë që do të identifikonte ndonjë përdorues të veçantë të sistemit.

Mbledhja e informacionit personal

Ju mund të përdorni dhe të përdorni Uebfaqen dhe Shërbimet pa na treguar se kush jeni ose duke zbuluar ndonjë informacion me të cilin dikush mund t'ju identifikojë si një individ specifik, i identifikueshëm. Nëse, megjithatë, dëshironi të përdorni disa nga veçoritë në Uebfaqe, mund t'ju kërkohet të siguroni disa Informacione Personale (për shembull, emrin tuaj dhe adresën e postës elektronike). Ne marrim dhe ruajmë çdo informacion që ju na jepni me vetëdije kur bëni një blerje, ose plotësoni ndonjë formë në internet në Uebfaqe. Kur kërkohet, ky informacion mund të përfshijë sa vijon:

 • Detaje personale si emri, vendi i banimit, etj.
 • Informacionet e kontaktit të tilla si adresa e postës elektronike, adresa, etj.
 • Informacione pagese si detajet e kartave të kreditit, detajet e bankës, etj.

Disa nga informacionet që ne mbledhim vijnë direkt nga ju përmes Uebsajtit dhe Shërbimeve. Sidoqoftë, ne gjithashtu mund të mbledhim Informacione Personale për ju nga burime të tjera të tilla si bazat e të dhënave publike dhe partnerët tanë të përbashkët të marketingut. Ju mund të zgjidhni të mos na ofroni Informacionin tuaj Personal, por atëherë mund të mos jeni në gjendje të përfitoni nga disa nga veçoritë në Uebfaqe. Përdoruesit të cilët nuk janë të sigurt se çfarë informacioni është i detyrueshëm janë të mirëpritur të na kontaktojnë.

Përdorimi dhe përpunimi i informacionit të mbledhur

Për të bërë të disponueshme për ju Uebfaqen dhe Shërbimet, ose për të përmbushur një detyrim ligjor, ne duhet të mbledhim dhe përdorim disa Informacione Personale. Nëse nuk jepni informacionin që ne kërkojmë, ne mund të mos jemi në gjendje t'ju ofrojmë produktet ose shërbimet e kërkuara. Çdo informacion që ne mbledhim nga ju mund të përdoret për qëllimet e mëposhtme:

 • Plotësoni dhe menaxhoni urdhërat
 • Dorëzoni produkte ose shërbime
 • Dërgoni informacione administrative
 • Dërgoni marketing dhe komunikime promovuese
 • Kërkoni reagime nga përdoruesit
 • Mbroni nga abuzimi dhe përdoruesit e dëmshëm
 • Përgjigjuni kërkesave ligjore dhe parandaloni dëmtimin
 • Drejtoni dhe administroni Uebfaqen dhe Shërbimet

Përpunimi i Informacionit tuaj Personal varet nga mënyra se si ndërveproni me Uebfaqen dhe Shërbimet, ku ndodheni në botë dhe nëse zbatohet një nga më poshtë: (i) ju keni dhënë pëlqimin tuaj për një ose më shumë qëllime specifike; kjo, megjithatë, nuk zbatohet, sa herë që përpunimi i Informacionit Personal i nënshtrohet Aktit të Privatësisë së Konsumatorit në California ose ligjit evropian për mbrojtjen e të dhënave; (ii) dhënia e informacionit është e nevojshme për kryerjen e një marrëveshjeje me ju dhe / ose për ndonjë detyrim parakontraktues të saj; (iii) përpunimi është i nevojshëm për respektimin e një detyrimi ligjor të cilit ju jeni subjekt; (iv) përpunimi ka të bëjë me një detyrë që kryhet në interesin publik ose në ushtrimin e autoritetit zyrtar që na është dhënë; (v) përpunimi është i nevojshëm për qëllimet e interesave legjitime të ndjekura nga ne ose nga një palë e tretë.

Vini re se sipas disa legjislacioneve ne mund të lejohemi të përpunojmë informacione derisa të kundërshtoni një përpunim të tillë (duke hequr dorë), pa pasur nevojë të mbështeteni te pëlqimi ose ndonjë prej bazave ligjore të mëposhtme më poshtë. Në çdo rast, ne do të jemi të lumtur të sqarojmë bazën specifike ligjore që zbatohet për përpunimin, dhe veçanërisht nëse sigurimi i Informacionit Personal është një kërkesë ligjore ose kontraktuale, ose një kërkesë e nevojshme për të lidhur një kontratë.

Faturimi dhe pagesa

Ne përdorim përpunuesit e pagesave të palëve të treta për të na ndihmuar në përpunimin e informacionit tuaj të pagesës në mënyrë të sigurt. Përdorimi i tillë i Informatave tuaja Personale nga përpunuesit e palëve të treta rregullohet nga politikat e tyre përkatëse të privatësisë të cilat mund të përmbajnë ose jo mbrojtje të privatësisë po aq mbrojtëse sa kjo Politikë. Ne sugjerojmë që të rishikoni politikat e tyre përkatëse të privatësisë.

Zbulimi i informacionit

Në varësi të Shërbimeve të kërkuara ose kur është e nevojshme për të përfunduar ndonjë transaksion ose për të siguruar ndonjë shërbim që keni kërkuar, ne mund të ndajmë informacionin tuaj me pëlqimin tuaj me palët tona të treta të besuara që punojnë me ne, çdo filial tjetër dhe filial të cilit ne mbështetemi për të ndihmuar në funksionimi i faqes në internet dhe shërbimeve në dispozicionin tuaj. Ne nuk ndajmë Informacione Personale me palë të treta të palidhura. Këta ofrues të shërbimeve nuk janë të autorizuar të përdorin ose zbulojnë informacionin tuaj përveç nëse është e nevojshme për të kryer shërbime në emrin tonë ose në përputhje me kërkesat ligjore. Ne mund të ndajmë Informacionin tuaj Personal për këto qëllime vetëm me palë të treta, politikat e privatësisë së të cilave janë në përputhje me tonat ose që bien dakord të respektojnë politikat tona në lidhje me Informacionin Personal. Këtyre palëve të treta u jepen Informacione Personale që u duhen vetëm në mënyrë që të kryejnë funksionet e tyre të përcaktuara dhe ne nuk i autorizojmë që të përdorin ose zbulojnë Informacione Personale për marketingun e tyre ose për qëllime të tjera.

Ruajtja e informacionit

Ne do të ruajmë dhe përdorim Informacionin tuaj Personal për periudhën e nevojshme për të përmbushur detyrimet tona ligjore, për të zgjidhur mosmarrëveshjet dhe për të zbatuar marrëveshjet tona, përveç nëse kërkohet ose lejohet nga ligji një periudhë më e gjatë mbajtjeje. Ne mund të përdorim çdo të dhënë të grumbulluar të marrë nga ose duke përfshirë Informacionin tuaj Personal pasi ta azhurnoni ose fshini, por jo në një mënyrë që t'ju identifikojë ju personalisht. Sapo të skadojë periudha e mbajtjes, Informacioni Personal do të fshihet. Prandaj, e drejta për akses, e drejta për fshirje, e drejta për korrigjim dhe e drejta për transportueshmëri të të dhënave nuk mund të zbatohen pas skadimit të periudhës së ruajtjes.

Transferimi i informacionit

Në varësi të vendndodhjes suaj, transferimi i të dhënave mund të përfshijë transferimin dhe ruajtjen e informacionit tuaj në një vend tjetër nga vendi juaj. Ju keni të drejtë të mësoni në lidhje me bazën ligjore të transferimit të informacionit në një vend jashtë Bashkimit Evropian ose në ndonjë organizatë ndërkombëtare të qeverisur nga e drejta ndërkombëtare publike ose e krijuar nga dy ose më shumë vende, të tilla si KB, dhe për masat e sigurisë të marra nga ne për të ruajtur informacionin tuaj. Nëse ndodh ndonjë transferim i tillë, ju mund të mësoni më shumë duke kontrolluar seksionet përkatëse të kësaj Politike ose të pyesni me ne duke përdorur informacionin e dhënë në seksionin e kontaktit.

Të drejtat e përdoruesve

Ju mund të ushtroni të drejta të caktuara në lidhje me informacionin tuaj të përpunuar nga ne. Në veçanti, ju keni të drejtë të bëni sa më poshtë: (i) ju keni të drejtë të tërhiqni pëlqimin kur më parë keni dhënë pëlqimin tuaj për përpunimin e informacionit tuaj; (ii) ju keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin e informacionit tuaj nëse përpunimi kryhet në baza ligjore, përveç pëlqimit; (iii) ju keni të drejtë të mësoni nëse informacioni po përpunohet nga ne, të merrni informacione shpjeguese në lidhje me aspekte të caktuara të përpunimit dhe të merrni një kopje të informacionit që i nënshtrohet përpunimit; (iv) ju keni të drejtë të verifikoni saktësinë e informacionit tuaj dhe të kërkoni që ai të azhurnohet ose korrigjohet; (v) ju keni të drejtë, në rrethana të caktuara, të kufizoni përpunimin e informacionit tuaj, në këtë rast, ne nuk do t'i përpunojmë informacionet tuaja për ndonjë qëllim tjetër përveç ruajtjes së tij; (vi) ju keni të drejtë, në rrethana të caktuara, të merrni fshirjen e Informacionit tuaj Personal nga ne; (vii) ju keni të drejtë të merrni informacionin tuaj në një format të strukturuar, të përdorur zakonisht dhe të lexueshëm të makinerisë, dhe nëse është teknikisht e mundshme, t'i transferoni ato tek një kontrollues tjetër pa ndonjë pengesë. Kjo dispozitë është e zbatueshme me kusht që informacioni juaj të përpunohet me mjete të automatizuara dhe që përpunimi të bazohet në pëlqimin tuaj, në një kontratë të cilës ju jeni pjesë e detyrimeve para-kontraktuese të saj.

E drejta për të kundërshtuar përpunimin

Kur Informacioni Personal përpunohet për interesin publik, në ushtrimin e një autoriteti zyrtar të dhënë tek ne ose për qëllime të interesave legjitime të ndjekura nga ne, ju mund të kundërshtoni një procesim të tillë duke siguruar një bazë të lidhur me situatën tuaj të veçantë për të justifikuar kundërshtimi. Ju duhet të dini që, megjithatë, nëse Informacioni juaj Personal përpunohet për qëllime të drejtpërdrejtë të marketingut, ju mund të kundërshtoni atë përpunim në çdo kohë pa siguruar ndonjë justifikim. Për të mësuar, nëse ne po përpunojmë Informacione Personale për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, ju mund t'i referoheni seksioneve përkatëse të këtij dokumenti.

Të drejtat e mbrojtjes së të dhënave nën GDPR

Nëse jeni banor i Zonës Ekonomike Evropiane (EEA), ju keni të drejta të caktuara për mbrojtjen e të dhënave dhe Operatori synon të ndërmarrë hapa të arsyeshëm për t'ju lejuar të korrigjoni, ndryshoni, fshini ose kufizoni përdorimin e Informacionit tuaj Personal. Nëse dëshironi të informoheni se çfarë Informacioni Personal kemi në lidhje me ju dhe nëse dëshironi që ato të hiqen nga sistemet tona, ju lutemi na kontaktoni. Në rrethana të caktuara, ju keni të drejtat e mëposhtme të mbrojtjes së të dhënave:

 • Ju keni të drejtë të kërkoni qasje në Informacionin tuaj Personal që ne ruajmë dhe keni mundësinë për të hyrë në Informacionin tuaj Personal.
 • Ju keni të drejtë të kërkoni që të korrigjojmë çdo informacion personal që ju mendoni se është i pasaktë. Ju gjithashtu keni të drejtë të na kërkoni të plotësojmë Informacionin Personal që ju mendoni se është i paplotë.
 • Ju keni të drejtë të kërkoni të fshini informacionin tuaj personal nën kushte të caktuara të kësaj Politike.
 • Ju keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin tonë të Informacionit tuaj Personal.
 • Ju keni të drejtë të kërkoni kufizime në përpunimin e Informacionit tuaj Personal. Kur kufizoni përpunimin e Informacionit tuaj Personal, ne mund ta ruajmë atë por nuk do ta përpunojmë më tej.
 • Ju keni të drejtë të pajiset me një kopje të informacionit që kemi për ju në një format të strukturuar, të lexueshëm dhe të përdorur në mënyrë të zakonshme.
 • Ju gjithashtu keni të drejtë të tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë kur Operatori mbështetet në pëlqimin tuaj për të përpunuar Informacionin tuaj Personal.

Ju keni të drejtë të ankoheni tek një Autoritet për Mbrojtjen e të Dhënave për mbledhjen dhe përdorimin tonë të Informacionit tuaj Personal. Për më shumë informacion, ju lutemi kontaktoni autoritetin tuaj lokal për mbrojtjen e të dhënave në Zonën Ekonomike Evropiane (ZEE).

Të drejtat e privatësisë në Kaliforni

Përveç të drejtave siç shpjegohet në këtë politikë, banorët e Kalifornisë që sigurojnë Informacion Personal (siç përcaktohet në statut) për të marrë produkte ose shërbime për përdorim personal, familjar ose shtëpiak, kanë të drejtë të kërkojnë dhe marrin nga ne, një herë në një vit kalendarik , informacion në lidhje me Informacionin Personal që kemi ndarë, nëse ka, me biznese të tjera për përdorime të marketingut. Nëse është e zbatueshme, ky informacion do të përfshinte kategoritë e Informacionit Personal dhe emrat dhe adresat e atyre bizneseve me të cilat kemi ndarë informacione të tilla personale për vitin e menjëhershëm paraprak të kalendarit (p.sh., kërkesat e bëra në vitin aktual do të marrin informacione për vitin paraprak) . Për të marrë këtë informacion ju lutemi na kontaktoni.

Si t’i ushtroni këto të drejta

Çdo kërkesë për të ushtruar të drejtat tuaja mund t'i drejtohet Operatorit përmes detajeve të kontaktit të dhëna në këtë dokument. Ju lutemi vini re se ne mund t'ju kërkojmë të verifikoni identitetin tuaj para se t'i përgjigjeni kërkesave të tilla. Kërkesa juaj duhet të sigurojë informacion të mjaftueshëm që na lejon të verifikojmë se ju jeni personi që pretendoni të jeni ose që jeni përfaqësuesi i autorizuar i një personi të tillë. Ju duhet të përfshini detaje të mjaftueshme për të na lejuar të kuptojmë siç duhet kërkesën dhe t'i përgjigjemi asaj. Ne nuk mund t'i përgjigjemi kërkesës suaj ose t'ju sigurojmë Informacione Personale nëse nuk verifikojmë së pari identitetin ose autoritetin tuaj për të bërë një kërkesë të tillë dhe konfirmojmë që Informacioni Personal ka të bëjë me ju.

Privatësia e fëmijëve

Ne e pranojmë nevojën për të siguruar mbrojtje të mëtejshme të privatësisë në lidhje me Informacionin Personal që mund të mbledhim nga fëmijët dhe marrim shumë masa paraprake të veçanta për të mbrojtur privatësinë e fëmijëve. Ne nuk kërkojmë ndonjë informacion personal prej tyre në çdo kohë. Ne inkurajojmë fëmijët të këshillohen me prindërit e tyre para se të dërgojnë ndonjë informacion në ndonjë burim në internet. Ne besojmë se prindërit duhet të përfshihen në aktivitetet në internet të fëmijëve të tyre dhe sugjerojmë që prindërit të bëjnë më të mirën për t'u siguruar fëmijëve të tyre një mjedis të sigurt dhe miqësor në internet.

Mos Ndiqni sinjalet

Disa shfletues përfshijnë një veçori Mos gjurmo që sinjalizon faqet e internetit që vizitoni se nuk dëshironi të gjurmoheni aktivitetin tuaj në internet. Ndjekja nuk është e njëjtë me përdorimin ose mbledhjen e informacionit në lidhje me një faqe në internet. Për këto qëllime, gjurmimi i referohet mbledhjes së informacionit personal të identifikueshëm nga konsumatorët të cilët përdorin ose vizitojnë një faqe në internet ose shërbim në internet ndërsa lëvizin nëpër uebfaqe të ndryshme me kalimin e kohës. Uebfaqja dhe Shërbimet nuk i ndjekin vizitorët e saj me kalimin e kohës dhe nëpër faqet e internetit të palëve të treta. Sidoqoftë, disa faqe të palëve të treta mund të mbajnë gjurmët e aktiviteteve tuaja të shfletimit kur ju shërbejnë përmbajtje, gjë që u lejon atyre të përshtatin atë që ju paraqesin.

reklamat

Ne mund të lejojmë kompani të caktuara të palëve të treta të na ndihmojnë të përshtatim reklamat që mendojmë se mund të jenë me interes për përdoruesit dhe të mbledhin dhe përdorin të dhëna të tjera në lidhje me aktivitetet e përdoruesve në Uebfaqe. Këto kompani mund të ofrojnë reklama që mund të vendosin cookies dhe përndryshe ndjekin sjelljen e përdoruesit.

https://www.websitepolicies.com/policies/view/b9V8faAl
Formulari i kërkesës për lutje
linkedin facebook Pinterest youtube rss Cicëroj instagram facebook-bosh rss-bosh i lidhur-bosh Pinterest youtube Cicëroj instagram